Bezwaarschrift aanleg Loods 21 Voorhaven

Voor een bedrag van maar liefst 1.665.000 euro wenst de stad Gent op de kade aan de Voorhaven, waar voorheen de LOODS 21 stond, een plein met pergolastructuur aan te leggen. Wij vinden dat geen ‘wijs’ idee! We zijn er van overtuigd dat mits nauwe samenwerking tussen de stad, de bewoners en bedrijven van de Voorhaven er een veel sterker programma van het openbaar domein van deze belangrijke Gentse historische site gerealiseerd kan worden, met aanzienlijk minder middelen. 

Hoe kan je ons helpen?

Print dit bezwaarschrift uit en bezorg het ons na ondertekening terug, ten laatste maandag 6 november voor 13.00 uur. Dit is een korte versie met de een overzicht van de belangrijkste bezwaren. Hier vind je het uitgebreide bezwaarschrift dat vzw De Voorhaven zal indienen. 

Bekijk hier het alternatief dat vzw De Voorhaven voorstelt voor de aanleg van de ganse Voorhaven. Onze leden en de buurtbewoners zijn alvast enthousiast!

 

Wat zijn onze bezwaren tegen de bouwaanvraag (2017/01184DIG – de omgevingsaanleg loods 21) van de Stad Gent?

1. Goede ruimtelijk ordening? Wij denken van niet. Waardeer het bestaande centrale park op en breid het uit in plaats van nieuw plein te voorzien op een locatie die hiervoor niet geschikt is. 
In plaats van deze dense woonbuurt zuurstof en openheid te geven, wordt toegelaten om alles dicht te bouwen langs de Londenstraat over een gigantische oppervlakte, op een manier die de draagkracht van deze buurt overstijgt. ‘In ruil’ wordt dan maar een soort plein aangelegd op openbaar domein. In plaats van dergelijke gigantische sommen belastinggeld te spenderen aan de aanleg van een plein, bijna zo groot als de Kouter, zou de stad beter maatregelen nemen om:

  1. Het bestaande park op te waarderen en te reorganiseren zodat meer buurtbewoners aangesproken worden om er effectief gebruik van te maken,
  2. De bestaande open ruimte open te houden en 1 groot centraal park te maken, en
  3. De bebouwing te situeren in plaats van de bestaande bebouwing (EMR) en de historische bebouwing (voormalige LOODS 21).

De goede ruimtelijke ordening wordt hier geschaad. De aanvraag is in strijd met de visienota die uitgaat van kleinschaligheid op wijkniveau.

2. Het grootstedelijke plein is niet op maat van de buurt met tal van (zelfs grootschalige) functies en andere aspecten die niet duidelijk zijn.

  1. Waartoe dient de realisatie van een betonnen perronstructuur?
  2. Er wordt een gigantische pergolastructuur voorzien, vlak aan het water? Nut? Functie? 
  3. Waarvoor dient een verharde manoeuvreerruimte ter hoogte van het hekwerk?
  4. De stad voorziet treinwagons, maar weet blijkbaar nog niet wat men daar mee gaat doen. Horeca? In de visienota is te lezen dat men dat later eens zou vragen aan de ‘buurt’…

3. Wat met mobiliteit?

In deze grootschalige zone kunnen festivals, evenementen, etc. georganiseerd worden. Over mobiliteit is in de aanvraag niets terug te vinden. De mobiliteitsgevolgen kunnen dus niet worden ingeschat. 

4. Hoe de veiligheid garanderen?

  1. Het plein in de aanvraag wordt voorzien van spelfuncties voor kleine kinderen op een absoluut onveilige en ongeschikte locatie, vlak aan het kanaal Gent-Terneuzen. Het zal een kwestie van tijd zijn vooraleer er ongelukken zullen gebeuren
  2. De bestaande openbare toiletten aan LOODS 22 werden >6 maanden geleden gesloten wegens vandalisme. Hoe voorziet men dit probleem op te lossen bij een dergelijk groot plein?
  3. Verder zal het voorziene plein met haar specifieke voorzieningen (o.a. pergolastructuren, betonnen perronstructuur, treinwagons, …) op deze locatie nog meer hangjongeren aantrekken, met toename van de reeds bestaande overlast zoals nachtlawaai, vandalisme, zwerfvuil, drugsgebruik en drugshandel, …